Spring naar content

Privacybeleid

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van SeaCoop cvso.
Met deze site streven wij de volgende doelstellingen na:
- U alle nodige informatie over ons bedrijf geven
- U kennis laten maken met onze diensten en onze leden/medewerkers
- U voorstellen aan onze partners
- Het voor u mogelijk maken om contact met ons op te nemen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden, algemene voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid.

Servicevoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief handelsmerken, logo's, ontwerpen, gegevens, productnamen of bedrijfsnaam, teksten, foto's, beelden, geluiden, enz. worden beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SeaCoop cvso of aan derde rechthebbenden.

Niemand is bevoegd om ze te reproduceren, exploiteren, distribueren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.
Elke kopie en elk gebruik van de elementen van de site wordt automatisch opgevolgd en gesanctioneerd.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijke professionele of juridische mening door de gebruiker.

SeaCoop cvso levert grote inspanningen om volledig, eerlijk, nauwkeurig en up-to-date zijn, maar ondanks deze inspanningen kunnen er fouten in de gegevens opduiken. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien specifieke gegevens niet meer beschikbaar waren op of via de site, doet SeaCoop cvso er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

SeaCoop cvso kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site verspreid wordt, kunt u contact opnemen met de sitebeheerder.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld en dit zonder kennisgeving. SeaCoop cvso geeft geen garantie met betrekking tot de voucher werking van de website, en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de site, of enige vorm van schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.

SeaCoop cvso kan op geen enkele directe manier verantwoordelijk worden gehouden voor welke dan ook, indirecte, speciale of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze site of een andere, in het bijzonder vanwege verbindingen of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, elk verlies, werkonderbreking, verslechtering van programma's of gegevens op het ICT- systeem, hardware, software, enz. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar of van websites of pagina's van derden. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina's betekent geen impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina's.

SeaCoop cvso verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of de andere kenmerken van deze sites of webpagina's en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of kenmerken van genoemde sites of webpagina's, noch voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze site wordt beheerst door het geldende Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement hoofdkantoor van SeaCoop cvso zijn bevoegd in geval van geschil.

Privacybeleid

Bij SeaCoop cvso hechten we veel belang aan uw privacy en uw vertrouwelijkheid, daarom behandelen wij uw gegevens met de grootste zorg en proberen we u het best te informeren.
Bovendien, in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tot 25 mei 2018 en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en enige andere wet van toepassing na 25 mei 2018:

 • Gebruikers moeten worden geïnformeerd over het verzamelen van persoonlijke gegevens en hun verwerking, bij gebruik van de site en interactie met onze diensten.
 • Gebruikers van wie gegevens zijn verzameld, hebben het recht deze te raadplegen, om verbetering of, indien nodig, verwijdering te vragen.
 • Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens over hen.
  Uw informatie is van u:
  U moet er controle over hebben, op de hoogte zijn van alles wat we met uw gegevens doen en u er prettig bij voelen.
  Wij nodigen u uit om wat hieronder volgt aandachtig te lezen:

Welke gegevens verzamelen wij als u onze website gebruikt?
Hoe verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waar worden de gegevens bewaard en voor hoe lang?
Hoe en met wie delen we deze gegevens?
Hoe beschermen we uw gegevens in ons bezit?
Welke keuzes en mogelijkheden heeft u om uw gegevens te beheren?
Wat doen we nooit met uw gegevens?

Welke gegevens verzamelen wij als u onze website gebruikt?

De verzamelde gegevens zijn van twee soorten:

1. Direct identificeerbare gegevens, dat wil zeggen dat ze kunnen worden gebruikt om u specifiek te identificeren. Deze gegevens hebben alleen betrekking op de gegevens die door de gebruiker zelf zijn verstrekt, bij het gebruik van onze diensten:

 • Contactformulieren op de site: Deze gegevens worden alleen bewaard als onderdeel van een e-mail uitwisseling. Indien het contact resulteert in een samenwerking met SeaCoop cvso, worden deze gegevens bewaard in het adresboek van SeaCoop cvso voor klantenbeheerdoeleinden.
 • De vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken:
  Deze gegevens worden alleen bewaard als onderdeel van een e-mailuitwisseling. Als het contact succesvol is in samenwerking met SeaCoop cvso worden deze gegevens in de notebook bewaard voor klantenbeheerdoeleinden.

2. "Niet-persoonlijk identificeerbare" gegevens, dat wil zeggen gegevens over u, maar die niet kunnen worden gebruikt om u specifiek te identificeren:

 • Het IP-adres dat wordt geregistreerd bij het raadplegen van de site, maar dat wordt vervangen bij elke nieuwe verbinding en moet worden gecombineerd met andere informatie van derden om u te identificeren.
 • Cookies (zie ook in detail het beleid inzake het gebruik van cookies).
  Een cookie is een bestand dat door een websiteserver in uw browser wordt geplaatst, of in uw computer of mobiel apparaat wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan alleen een machine identificeren.
  "Functionele" cookies zijn technische cookies die door de bezochte site worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen gemaakt door de gebruiker tijdens zijn eerdere bezoeken aan de site, of zelfs: een formulier vooraf ingevuld met gegevens die door de gebruiker tijdens eerdere consultaties zijn verstrekt.

"Statistische" en "marketing" cookies zijn cookies die niet van de site komen, maar van derden, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies, moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven door hun voorkeuren - via de cookiebalk onderaan de website die verwijst naar dit beleid.

U kunt de installatie van cookies in het algemeen ook accepteren of weigeren door het configureren van uw internetbrowser, volgens het gewenste niveau van vertrouwelijkheid.

U kunt er als volgt toegang toe krijgen:

* Internet Explorer
Kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties"
Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid"
Selecteer het gewenste niveau met de cursor

* Mozilla Firefox
Kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties"
Klik op het tabblad "Privacy"
Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Conserveringsregels" het gewenste niveau

* Google Chrome
Voer het adres chrome: // instellingen / in de adresbalk van de browser in
Klik op "geavanceerde instellingen" en vervolgens op "inhoudsinstellingen" en vervolgens op "cookies"
Configureer uw browser zoals u wilt

*Safari
Klik in het menu "Safari"
Klik op "Voorkeuren"
Selecteer in het tabblad "Beveiliging" het gewenste niveau

Hoe verzamelen we deze gegevens?

Tijdens elke interactie die u waarschijnlijk zult hebben met onze website (eigendom van SeaCoop cvso ), verzamelen we informatie op twee mogelijke manieren:

1. U geeft ons uw gegevens rechtstreeks door:

 • Door contact met ons op te nemen via de contactformulieren op de site.
 • Door het beantwoorden van vragen of een enquête, of door het maken van een afspraak via de vragenlijsten voor reserveringen, door informatie-uitwisseling en het maken van afspraken.

2. Gegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw bezoek:
Dit zijn de functionele en/of statistische en marketing cookies die u hebt geautoriseerd. Elke keer dat u een website gebruikt, wordt er tegenwoordig informatie gecreëerd en automatisch geregistreerd door computersystemen om deze site te laten werken.

Deze cookies kunnen "sessiecookies" zijn (die blijven bestaan ​​totdat u uw browser sluit) of "permanente cookies" (die blijven bestaan ​​totdat u ze verwijdert of uw browser ze elimineert). Sommige van de cookies die we gebruiken zijn direct gekoppeld aan uw account gemaakt op de site (ze hebben betrekking op items zoals het adres/ e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt), terwijl andere cookies dat niet zijn. Je zal meer gedetailleerde informatie vinden over ons gebruik van cookies in ons gebruiksbeleid cookies.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

SeaCoop cvso verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor verschillende doeleinden:

1. De direct identificeerbare gegevens verzameld door:

 • Contactformulieren op de site: deze gegevens worden bewaard als onderdeel van een e-mail uitwisseling. (Uitwisseling van informatie, samenwerking, ...)
 • De vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken:
  Deze gegevens worden alleen bewaard als onderdeel van een e-mailuitwisseling. (informatieuitwisseling, samenwerking, ...)

2. “Niet-persoonlijk identificeerbare” gegevens (IP-adres en cookies) worden gebruikt om de site optimaal te laten werken, volgens uw voorkeuren.

Waar worden de gegevens bewaard en voor hoelang?

De gegevens worden opgeslagen op WP Engine-servers en worden verwerkt door de functionaliteiten ter beschikking gesteld door de Cobea coöperatie (eigenaren en beheerder van WP hosting Engine van deze site) in België. Ze worden bewaard voor de periode die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Dit zijn gegevens verzameld door:

 • Contactformulieren op de site: Als het contact resulteert in samenwerking met SeaCoop cvso, worden deze gegevens bewaard in het adresboek van SeaCoop cvso met als doel klantenmanagement.
 • Vragenlijsten voor reserveringen, informatie-uitwisseling en het maken van afspraken: Als het contact resulteert in een samenwerking met SeaCoop cvso, worden deze gegevens bewaard in het adresboek van SeaCoop cvso voor klantenbeheerdoeleinden.

Met wie delen we deze gegevens?

Indien dit noodzakelijk is voor het behalen van de gestelde doelen, worden persoonsgegevens van de klant binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld met andere bedrijven (door SeaCoop cvso) die direct of indirect verbonden zijn met SeaCoop cvso of met een andere partner van SeaCoop cvso.
SeaCoop cvso garandeert dat deze begunstigden de technische maatregelen nemen en organisatorische vereisten om persoonsgegevens te beschermen.

Dit zijn gegevens verzameld door:

Er worden op geen enkel moment persoonsgegevens doorgegeven of gedeeld met een externe leverancierstroom.

Extern delen met andere partners dan deze serviceproviders wordt niet gedaan, alleen als u uw toestemming geeft om dit te doen. Dit omvat onze partners van marketing en onze social media partners.

Hoe beschermen we uw gegevens in ons bezit?

Zolang uw gegevens in ons bezit zijn, houden we deze up-to-date en beschermen we ze met geschikte beveiligingsapparatuur om ongeautoriseerde toegang naar deze informatie te voorkomen.

Welke keuzes en mogelijkheden heeft u om uw gegevens te beheren?

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan ze (laten) corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en zich verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, waaronder profilering op basis van deze bepalingen.

De klant heeft ook het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm) te ontvangen van zijn persoonlijke gegevens en om de persoonlijke gegevens te verzenden naar een ander bedrijf. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen :

- stuur een e-mail naar volgend e-mailadres: info@seacoop.be

Klachten bij overtreding van de toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gestuurd naar de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op het adres contact@apd-gba.be (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Wat doen wij nooit met uw gegevens?

We zullen uw gegevens nooit verkopen zonder uw toestemming. We zullen uw informatie niet delen met externe adverteerders of met netwerken.
We tonen momenteel geen advertenties van externe adverteerders op onze website en zelfs als dit het geval was, weigeren we om uw informatie persoonlijk te delen.

Juridische kennisgeving

Hoofdvestigingsadres :
SeaCoop cvso
Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem
Belgie
E-mail : info@seacoop.be
Ondernemingsnummer : TVA BE 0784.920.931

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, of als u wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op
contact :