Spring naar content

Ons nieuws

Oprichting SeaCoop cvso

15/04/2022

image002
image002

Op 15 april 2022 richtten 33 Belgische burgercoöperaties SeaCoop cvso op. SeaCoop is een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming, die werkt rond #burgerwindopzee. Philippe Awouters en Fabrice Collignon, twee van de initiatiefnemers van SeaCoop, vierden alvast de start van rechtstreekse burgerparticipatie in de offshore windenergie.

Hieronder vatten we het doel van SeaCoop cvso samen:

  • De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving.
  • De vennootschap beschouwt hernieuwbare energiebronnen in het algemeen, en windenergie in het bijzonder, als een gemeenschappelijk goed waartoe burgers gelijke toegangsrechten moeten hebben.
  • De vennootschap heeft daarom tot doel om burgers rechtstreeks te betrekken bij de energietransitie, door ze de mogelijkheid te geven om economisch te participeren in de ontwikkeling en uitbating van grootschalige hernieuwbare energieprojecten in het algemeen, en in de ontwikkeling en exploitatie van offshore windenergie in de Noordzee in het bijzonder.
  • De vennootschap wil uitvoering geven aan het Europese energie- en klimaatbeleid dat stelt dat de burgers een centrale plaats verdienen in de energietransitie, o.a. door mede-eigenaarschap en controle over de hernieuwbare energieprojecten in hun omgeving.
  • De vennootschap wil bijdragen aan de ontwikkeling van burgercoöperaties in een sociale en solidaire economie.
  • De vennootschap wil bijdragen aan het leveren van duurzame energie aan burgers tegen een zo stabiel en toegankelijk mogelijke prijs.
  • De vennootschap wil bijdragen tot rationeel energieverbruik en energiebesparing.
  • Als sociale onderneming promoot de vennootschap inclusiviteit. De vennootschap streeft ernaar om ook burgers/huishoudens die leven in energiearmoede te laten participeren in hernieuwbare energie.
  • De vennootschap staat ten dienste van de burgercoöperaties van hernieuwbare energie die aangesloten zijn bij één van de federaties, REScoop Vlaanderen of REScoop Wallonië.